Staňte se spolutvůrci projektů,
které přetrvají i pro příští generace

Spojujeme kvalifikované investory se zájmem o investice do nemovitostí. Jsme fondem klubového charakteru, realizujeme pouze pečlivě vybrané projekty s důrazem na jejich kvalitu a originalitu.

Proč investovat?

  • Maximální zhodnocení díky originalitě realizovaných projektů.
  • Konzervativní forma investice s exkluzivitou klubového charakteru.
  • Našim projektům věříme. Do každého z nich vkládá zakladatel fondu 25-50% vlastních prostředků.

Do čeho investujete?

  • Vybíráme projekty, které odkazují ke kultuře bytové architektury první republiky.
  • Spolupracujeme s předními architekty posouvajícími standardy kvalitního bydlení.
  • Budujeme stavby s trvalou hodnotou. Dbáme na jejich udržitelnost a ekologickou šetrnost.
Základní parametry fondu
OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Údolní 326/11, Brno-město, 602 00   Brno
TYP FONDU Fond kvalifikovaných investorů
PRÁVNÍ FORMA SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem
DATUM REGISTRACE U ČNB 14. prosince 2016 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF.
Oprávnění k činnosti od 30. prosince 2016.
DATUM ZÁPISU DO OR 30. prosince 2016. Spisová značka: B 7634 vedená u Krajského soudu v Brně
ZAMĚŘENÍ FONDU Rezidenční a komerční nemovitosti
INVESTIČNÍ CÍLE A STRATEGIE Setrvalé zhodnocování svěřených prostředků zejména na základě:
− investice a majetkové účasti do developerské činnosti
− investice a majetkové účasti do pozemků a nemovitostí
− investice a majetkové účasti do realitních a nemovitostních společností
DOBA TRVÁNÍ FONDU Na dobu neurčitou
CENNÉ PAPÍRY Prioritní investiční akcie
OČEKÁVANÝ VÝNOS až 7 % p. a.
SPRÁVCE AVANT investiční společnost, a.s.
DEPOZITÁŘ Československá obchodní banka, a.s.
AUDITOR APOGEO Audit, s.r.o.
ORGÁN DOHLEDU Česká národní banka
Informace pro investory DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici zde. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Aktuální informace o fungování fondu
Factsheet k 31. 10. 2018